Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2014

Column: Toegerust op meer verantwoordelijkheid?

Februari 2014, door Evelyn Bontekoe

Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in aantocht is het van belang stil te staan bij de sterk veranderende rol van de gemeente. De komende tijd krijgt elke gemeente aanzienlijk meer taken en verantwoordelijkheden. Op korte termijn gaat het dan om de doorvoering van de decentralisaties in de zorg waarbij niet langer het rijk en de provincie aan de (financiële) knoppen zitten maar de gemeente. Ook op de langere termijn ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de gemeente meer verantwoordelijkheden op zich zal nemen. Dit hangt samen met de keuze voor het zo goed mogelijk aansluiten bij de regionale verschillen in ons land. De gemeenten staan het dichtst bij de inwoners en hebben daardoor, zo is de redenatie, het beste zicht op wat de burgers nodig hebben.

Dit vraagt van gemeenten een andere manier van werken dan ze tot nu toe gewend zijn. Oneerbiedig gezegd, fungeert de gemeente nu vooral als doorgeefluik of als uitvoerder van wetten en visies die door rijk en provincie zijn opgesteld. In de nabije toekomst wordt van gemeenten zelf een visie gevraagd en staan ze zelf aan het roer van het beleid in plaats van het grotendeels alleen maar uit te hoeven voeren.

Van gemeenteraadsleden vergt dit kennis, inzicht en het vermogen op boven de eigen en plaatselijke belangen uit te stijgen. Plattelandsgemeenten zoals Opsterland en de Stellingwerven gaan het hoofd bieden aan ontwikkelingen zoals de krimp in de bevolking, de economische ontwikkeling van het gebied en de daarmee samenhangende thema’s als investeren in onderwijs, woningen en voorzieningen voor zorg. Samenwerking met anderen is hierbij van groot belang. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden die de huidige tijd ons biedt, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en digitalisering en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, kunnen we de plattelandsgemeenten ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor mensen om in te wonen en te werken.

Bij D66 staan we voor een doordachte visie op de toekomst voor Opsterland. In onze gemeente en de gemeenten om ons heen wonen mensen met ideeën, talenten en kennis die we goed kunnen gebruiken. Daarom richten we ons op het gemeenschappelijke belang van de inwoners, niet op slechts een deel ervan. Daarom hechten we bij D66 waarde aan doordachte besluiten en is voortschrijdend inzicht met betrekking tot keuzes op het gebied van investeren in miljoenenprojecten op het gebied van toerisme, onderwijs en werkgelegenheid een teken van gezond verstand. Ad hoc beslissingen, het willen scoren met projecten die een bepaalde groep inwoners aanspreekt, maar veel vraagt van anderen, is goed om de krant mee te halen en een bepaalde groep aan je te binden, maar is geen voorbeeld van denken in het belang van onze inwoners op de lange termijn.

Bij D66 streven we naar een gezond en energiek Opsterland, waar alle mensen volop de kans de ruimte krijgen die ons landschap zo kenmerkt. Dit vraagt buiten je eigen belang en grenzen denken en de moed om besluiten te nemen die vooral op de lange termijn iets opleveren in plaats van snel scoren en keuzes maken op basis van flinterdunne onderbouwing en aannames op basis van eigen belangen.