Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 april 2014

Coalitieakkoord gepresenteerd

De partijen Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie en D66 presenteren hun coalitieakkoord 2014 – 2018 met de titel:  ‘De krêft fan de mienskip’. De huidige wethouders Piet van Dijk (Opsterlands Belang), Wietze Kooistra (CDA) en Rob Jonkman (ChristenUnie) zijn kandidaat-wethouder voor het nieuwe college.

 Volop uitdagingen
Dit coalitieakkoord is opgesteld tegen de achtergrond van ingrijpende veranderingen in onze maatschappij en overheid. Dat stelt ons voor grote uitdagingen, zowel inhoudelijk als financieel. Dat vraagt om slimme, maar ook breed gedragen investeringen en ombuigingen. We kiezen er voor de lasten voor onze inwoners niet te verhogen. We willen een sociaal en financieel solide koers varen.

Onze prioriteiten liggen bij een zorgvuldige implementatie van de drie decentralisaties zorg, jeugd en werk en bij de leefbaarheid van onze dorpen. We willen werken aan een gemeente die daadkracht toont en dicht bij haar inwoners (mienskip) staat, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De inwoners en hun ideeën staan voor ons en onze gemeentelijke organisatie centraal. We willen ruimte bieden voor initiatieven en ze ondersteunen waar dat kan. Daarom zal onze organisatie een kanteling maken naar een faciliterende overheid. Daarbij past een bestuursstijl die verbindend is en de samenleving als uitgangspunt neemt in plaats van het gemeentehuis.

 Coalitieakkoord is op hoofdlijnen
Uit de informatieronde bleek dat alle partijen het met elkaar eens zijn dat de komende raadsperiode veel (financiële) onzekerheden kent. Bovendien willen we zoals gezegd zoeken naar een breed draagvlak voor initiatieven en investeringen. Daarom kiezen we niet voor een op voorhand dichtgetimmerd akkoord en vastomlijnde oplossingen, maar voor een koers op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte aan eenieder om daarin mee te denken en te doen. In het bijzonder ook aan de gemeenteraad om keuzes daarin te maken en zijn kaderstellende rol optimaal te vervullen. Het coalitieakkoord wordt om die reden dan ook ter bespreking en vaststelling aan de raad aangeboden.

Omdat we als coalitie volop willen inzetten op het ondersteunen van de kracht en initiatieven binnen onze samenleving heeft het akkoord de titel meegekregen: “De krêft fan de mienskip”.

Bekijk hier de e-mail die naar de leden is verzonden