Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2015

Politieke beschouwingen 2015

Algemene beschouwingen D66

D66 heeft haar eerste kleine anderhalf jaar in deze coalitie nu achter de rug en als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Het is dan ook wezenlijk om even terug te blikken. Wij hebben ons hard gemaakt voor een paar wezenlijke speerpunten voor onze partij. Ik benoem ze in het licht van de komende begroting.

1) Onderwijs
2) Duurzame economie
3) Digitalisering

1) Onderwijs
Waar er een jaar geleden een grote onzekerheid was betreffende de onderwijshuisvesting naar de toekomst toe hebben we deze nu weg kunnen nemen. Met het integraal huisvestingsplan hebben we ruimte op de begroting voor de lange termijn betreffende de bouw van scholen op een kostenniveau meer van deze tijd. We blijven alle ruimte bieden qua ondersteuning voor schoolbesturen om samenwerking te intensiveren om kwaliteit van aanbod ook in de toekomst te waarborgen. Daarnaast blijft mijn partij het essentieel vinden om samen met onze enige middelbare school in Opsterland bestaansrecht te houden. Door minder nieuwe scholieren kan dit op korte tot middellange termijn gevolgen hebben. Deze zijn erkend door zowel het college als het schoolbestuur. Het is nu zaak hier actief naar te acteren.

Daarnaast voorzitter heeft mijn partij toch ook wel een klein beetje zorgen gehad op dit mooie dossier. De toegezegde kinderopvang van Timpaan bleek afgelopen jaar niet langer haalbaar. Gelukkig met marktwerking en hulp van alle partijen zijn de locaties overeind gebleven. Wel hoopt onze partij dat het college een vinger aan de pols houdt bij deze ontwikkeling en de startende ondernemers die deze uitdaging aan zijn gegaan. Wij vinden het essentieel dat al onze inwoners deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en kinderopvang is daarin een belangrijke peiler. Dit moet voor onze inwoners bereikbaar en toegankelijk zijn en blijven. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor cultuureducatie. Het muziekonderwijs moet gewaarborgd blijven en we zien ook graag de koppeling met de culturele hoofdstad 2018 in Leeuwarden die voor ons nu nog onzichtbaar is.

2) Duurzame economie
Ik zal u eerlijk zeggen dat ik een klein beetje moeite heb met deze titel. Duurzaam klinkt ondertussen als een hol begrip wat als paraplu kan fungeren voor een enorm breed spectrum aan opvattingen. Maar ik leg u graag uit wat het voor ons betekent. Namelijk;
Keuzes maken. Namelijk kiezen voor lange termijn, kiezen voor een oplossing voor een volgende generatie inwoners. Kiezen om onderscheidend te zijn en kiezen om zoveel mogelijk inwoners te laten profiteren. Maar laat ik het concreter maken voorzitter. In onze economie zien we een enorme flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer van onze inwoners zijn ZZP’ers. Hier is behoefte aan snel internet. Dat kunnen we nog niet overal bieden. Wat we wel kunnen bieden is een unieke werkomgeving in een prachtig gebied, goed gelegen   en bereikbaar. Door ook in landelijke gebieden flexibel om te springen met bestemmingsplannen voor wonen en/of werken hebben we de kans om met een goed glasvezelnetwerk een slag te slaan. Daarnaast voorzitter zien we met een nieuwe detailhandelsvisie mogelijkheden in alle dorpen. Uiteraard refereer ik nog graag even aan onze motie voor de centrummanager in Gorredijk die geleid heeft tot de komst van een centrummanager. En het effect daarvan is dat het nu lijk dat voor het eerst er een ondernemersfonds komt om gezamenlijk met alle bedrijven te investering voor alle bedrijven. Samen met elkaar en ondersteund door de gemeente. In onze optiek een prachtige samenwerking. Blij zijn wij dan ook met de komst van nog 2 centrummanagers voor Ureterp en Beetsterzwaag. Maar ook hier voorzitter mogen we geen wonderen verwachten. De markt veranderd snel door internet , branche vervaging en veranderende vraag. Winkels zullen verdwijnen uit onze gemeente. Wat wij kunnen doen is onze centra uniek houden door geschiedenis te combineren met het vakmanschap.

3) Digitalisering
Met de inleiding hebben we eigenlijk al een schot voor de boeg gegeven. Wat D66 betreft hebben wij nog een hoop mogelijkheden te benutten om onze inwoners beter te bedienen. Plannen zijn er genoeg en D66 hoopt hier het komende jaar een uitrol in te zien. Het digitaal afspraak maken aan de balie, documenten aanvragen via tablet of pc of een chat mogelijkheid met een medewerker. De koudwatervrees die er enkele jaren geleden leefde met mijn betoog is er niet meer. De wereld veranderd zo snel dat dit juist kansen biedt ipv bedreigingen. Onze partij zou nog steeds graag de mogelijkheid onderzoeken van een “MIJN Opsterland” portaal waarin gegevens over gemeentelijke belastingen en heffingen terug te vinden zijn. Er een geschiedenis van correspondentie staan of een reminder staat als documenten verlopen. Er zijn gemeentes die hier al actief mee bezig zijn. Wij zijn blij met de voorstellen om de website meertalig te maken om zoveel mogelijk (niet)inwoners te bedienen. Als laatste voorzitter, en ik weet dat ze er in Gorredijk al mee bezig zijn, lijkt het ons erg bijzonder om middels enkele Opsterlandse Wifi hotspots onze toeristen nog beter te kunnen bedienen. De turfroute verdient immers ook weer een hoger aantal boten.
Als laatste zijn wij natuurlijk verheugd dat de door ons ingediende motie brede steun van deze raad heeft gekregen voor het onderzoek naar digitale burgerparticipatie om zo bij de volgende begrotingen makkelijker en laagdrempelige input te krijgen van onze inwoners middels telefoon, tablet en pc.

Naast bovenstaande 3 zaken die kenmerkend zijn voor D66 zijn er bij ons ook nog veel onzekerheden voor de komende jaren.

Zorg
De zorg is hier wellicht de grootste van. Met een enorm bedrag drukken deze inkomsten en kosten bijna de helft van ons begrotingstotaal. Een kleine verhoging in kosten heeft grote gevolgen. De wethouder heeft aangegeven hier nog tot halverwege volgend jaar nodig te hebben om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten. Dit wachten wij dan ook met spanning af.

Sport

Daarnaast ligt er op middellange termijn nog een discussie te wachten over de sportaccommodaties. Ook een onderwerp waar veel maatwerk te verwachten valt en dit geeft nu een onduidelijk beeld op de eventuele kosten. En zoals u ons al vaker heeft horen zeggen zijn we wel erg ingenomen met de wens van alle sport om zich te verenigen in sportpark Kortezwaag. Wij zijn hier dan ook groot voorstander van.

Financieel
Maar het gaat om de centen en daar gaat het hier vandaag om. D66 ziet 2016 als een tussenjaar. Een jaar waarin we hopelijk duidelijkheid kunnen krijgen over de mogelijkheden van de precario gelden, zicht op een visie voor de sporthuisvesting en de daadwerkelijk gemaakte en verwachte kosten voor de zorg in Opsterland. Dit in combinatie met de Zero Based Budgetting methode geven ons genoeg aanleiding om juist volgend jaar een sterke meerjarenbegroting te kunnen maken. In dat licht bezien kunnen wij goed leven met deze nette begroting van ons college. Ik rond af. En door onze kerkelijke coalitiegenoten zie ik deze begroting als een tussenpaus en hoop ik volgend jaar weer bij u te zijn met witte rook en goed nieuws.

Romke de Jong
Raadslid D66 Opsterland