Steun ons en help Nederland vooruit

Archief: Verkiezingen 2010

D66 Opsterland heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, voor de periode 2010-2014. Uiteindelijk resulteerde dit in één zetel, voor Romke de Jong.

Dit was de kandidatenlijst: 

  1. Romke de Jong;
  2. Menno van der Hem;
  3. Marieke van de Ree;
  4. Lammy Möller-Roosjen;
  5. Daan de Beer;
  6. Alice van Binsbergen;
  7. Carin van der Hem-Rodenhuis;
  8. Hans Möller;
  9. Eeuwe de Jong

Dit was het verkiezingsprogramma:

1. WONEN

Opsterland heeft een mooie mix van werken, leven en recreëren. We wonen in een relatief veilige gemeente. D66 wil ondanks de voorgenomen bezuinigingen, c.q.  financiële krimp, het gevoel van veiligheid verhogen en vindt daarom dat de politiesterkte zeker niet mag verminderen. Ook mag er niet meer politie van het platteland naar de steden stromen. Wij willen meer en energiezuiniger verlichting brengen op fietspaden en het gebruik van de fiets als vervoermiddel stimuleren. De voorzieningen in de dorpen moeten op peil worden gehouden. D66 vindt dat de leefbaarheid van de dorpen niet mag verminderen!

De visie van D66 is dat Opsterland alleen zou moeten groeien wanneer daarmee de leefbaarheid van de kleine dorpen gewaarborgd is. Groei die niet noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de dorpen zou alleen plaats kunnen vinden in Gorredijk en Ureterp. Daar waar uitbreiding niet mogelijk is, kiezen wij voor inbreiding (bouwen binnen de dorpsgrenzen).

D66 is voorstander van een actief woningbeleid voor ouderen èn starters, waarbij ons uitgangspunt is dat zij in hun eigen woonplaats moeten kunnen blijven wonen.

D66 wil aandacht voor de verkeerssituatie in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Een betere doorstroming zal een zegen zijn voor iedere weggebruiker.

Een geluidswal bij Luxwoude is noodzakelijk om het woongenot in het dorp te verhogen.

 

2. RECREATIE

D66 is trots op wat Opsterland te bieden heeft op het gebied van recreatie. Er zijn vele mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. D66 is voor een vitaal steunpunt van de VVV in Gorredijk en Bakkeveen, omdat wij menen dat door de uitbreiding van de VVV steunpunten, wij onze toeristen beter van dienst kunnen zijn. D66 wil de Opsterlandse wandel- , fiets-, en ruiterpaden goed onderhouden. Wij willen dat onze gemeente zich naar buiten toe sterker profileert met zijn natuurschoon en het daarbij behorende aanbod op recreatief gebied. Waar mogelijk willen wij in samenwerking met de buurgemeentes van Zuidoost Friesland het fiets-, ruiter- en wandelnetwerk verder uitbreiden.

D66 is een voorstander om plaatselijke initiatieven, vanuit bijvoorbeeld het verenigingsleven, die Opsterland op de kaart kunnen zetten actief te ondersteunen. Of het nu gaat om de cultuur en internationale allure van de horeca in Beetsterzwaag of de natuur en kleine middenstand in de overige dorpen.
Het Polderhoofdkanaal, onder andere van belang voor de ontwikkeling van Nij Beets, moet stromen en de Turfroute moet bevaarbaar blijven!

D66 wil een intensievere samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen bevorderen. Wij gaan zorgvuldig om met ons historisch bezit en erfgoed, en dat willen wij vooral zo houden.

3. SOCIAAL BELEID

D66 wil de voorsprong die de gemeente heeft in het WMO-beleid graag behouden. Een WMO-loket in ieder dorp brengt alle bewoners dicht bij huis goed bereikbare voorlichting en ondersteuning. Opsterland onderscheidt zich daarmee in positieve zin. Met de introductie van een halfjaarlijkse evaluatie over het functioneren van de verschillende WMO-loketten kunnen we inventariseren waar eventuele knel- en/of verbeterpunten zitten, en wat er allemaal goed gaat.

Als D66 willen we naar de ideeën en behoeften van jongeren luisteren. Jongerencentra en jeugdwerkers zijn van essentieel belang. D66 wil hen blijven ondersteunen en stimuleren.
Er is veel onduidelijkheid over de sociale steunpunten. Het is voor de inwoners van Opsterland niet altijd helder waar ze terecht kunnen wanneer ze bijvoorbeeld in de WW terecht komen. D66 is er voorstander van om de voorlichting op het gebied van de sociale zekerheden een duidelijker gezicht te geven.

D66 staat voor de eigen kracht van mensen en vindt dat ieder mens recht heeft op werk en een leven lang leren. Of je nu langere of kortere tijd werkloos bent, een snelle re-integratie op de arbeidsmarkt met persoonlijke ondersteuning en aandacht op maat staat voor D66 centraal. D66 vindt het onverantwoord en onnodig dat langdurig werklozen buiten de maatschappij staan. Zij die werkloos zijn of dreigen te worden hebben recht op een snelle en slimme ondersteuning (terug) naar arbeid of opleiding. Van hen mag ook een actieve bijdrage worden verwacht. D66 ziet de WerkZat-punten van de bibliotheken in samenwerking met re-integratiebedrijven en het lokale bedrijfsleven als een mooi voorbeeld van innovatie die een stimulans verdienen.

4. CULTUUR & SPORT

Opsterland beschikt over talrijke culturele voorzieningen. D66 wil dat bezit koesteren. De musea, galeries, de bibliotheek en de verenigingen voor toneel, zang en dans zijn een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid. Ons culturele centrum ´De Skâns´ zou een bredere functie moeten krijgen binnen de gemeente.

D66 staat voor culturele aandacht op scholen en ondersteunt de samenwerking tussen gemeenten wanneer deze aandacht het cultuurbeleid op de basisscholen ten goede komt.

D66 vindt een dynamisch en divers verenigingsleven een belangrijk onderdeel van een gezond maatschappelijk functionerend dorp. Het werk van vrijwilligers moeten wij koesteren. Elk dorp moet kunnen beschikken over sportvoorzieningen. D66 wil er alles aan doen om de sport waar mogelijk te ondersteunen.

5. BESTUREN

D66 wil het besturen dicht bij de burger brengen. Daarbij past geen schaalvergroting van gemeenten. Wij maken ons sterk voor commissievergaderingen op locatie waar ruimte is voor discussie en inspraak van inwoners, bestuurders en deskundigen. D66 is voor een goede samenwerking met de buurgemeenten.
Als gemeente zijn we groot, energiek en krachtdadig genoeg om zelfstandig te blijven!

D66 ziet het referendum als een belangrijk instrument om de inwoners van Opsterland te laten meedenken.
In de verschillende dorpen krijgt Plaatselijk Belang verantwoordelijkheid om de besteding van een budget te bepalen.

6. RUIMTE & MILIEU

Opsterland beschikt over een divers landschap. Wij staan voor het behoud van deze diversiteit. D66 pleit voor nauwe samenwerking tussen agrarische ondernemers en de natuurverenigingen en is voor een dialoog tussen terreinbeheerders, burgers en boeren. D66 wil blijven investeren in het landschap en vrijkomende agrarische bestemmingen teruggeven aan de natuur.
Gorredijk is, mede door het gratis parkeren, als regionaal centrum voor een groot publiek aantrekkelijk om te winkelen. D66 is voor voldoende en gratis parkeerruimte voor bezoekers, ondernemers en bewoners.

7. DUURZAAMHEID

D66 wil van Opsterland een klimaatneutrale gemeente maken in 2030. D66 wil inwoners en ondernemers in de gemeente stimuleren om huizen en gebouwen te isoleren en duurzame energie te gebruiken. Wij willen binnen de gemeente de bewustwording over het energieverbruik vergroten en onderzoeken hoe de gemeente duurzamer met haar energie kan omgaan.
Ook wil D66 zich inzetten om de bewustwording – op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu – op scholen te vergroten.

8. ONDERWIJS

D66 ziet graag een intensieve samenwerking tussen scholen, kinderopvang en jeugdwerk.

Wij kiezen voor kleinschalige naschoolse opvang en willen dat die in elk dorp mogelijk wordt gemaakt.

Met professionele bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs en leefomgeving is veel te bereiken. Een brede school kan ook door samenwerking tot stand komen, in plaats van door het bouwen van een brede school.

D66 staat, ook in Opsterland, voor innovatie en kennisontwikkeling.

We mogen trots zijn op de Burgemeester Harmsmaschool, een van de meest vooruitstrevende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Een school die een brug weet te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook onze kinderen en jongeren hebben recht op een goede voorbereiding op een loopbaan in deze kennismaatschappij. Of ze nu moeite hebben om mee te komen of extra slim zijn: alle talenten geven wij een kans. Daarnaast staan wij voor het actief investeren in de beste kwaliteit van al ons onderwijs. Ons onderwijs is gelukkig weer op een goed niveau en dat willen we zo houden: door het stimuleren en ondersteunen van deskundigheidsbevordering, innovatie, visieontwikkeling en goede huisvesting.

9. ECONOMIE

D66 is voorstander van een gunstig vestigingsklimaat en wil bedrijven de mogelijkheid bieden om te ondernemen in Opsterland. Wij hebben aandacht voor met name de kleinere bedrijven die flexibiliteit, en vaak ook innovatie en creativiteit, in de gemeente brengen.

D66 wil investeren in de bedrijventerreinen in Azeven-Zuid, Gorredijk en Ureterp, en wij willen investeren in de ICT-infrastructuur: een snelle internetverbinding is een voorwaarde voor onze hedendaagse bedrijven en zij die zich hier wellicht willen gaan vestigen. Daarnaast biedt het vele mogelijkheden voor het behoud van de leefbaarheid, zoals digitale loketten voor de bank, het postkantoor en de gemeente. Mogelijkheden om aan te sluiten bij de belevingswereld van onze jonge generatie, thuis en op school. Voor hen, maar ook voor ouderen, is het goed leren omgaan met internet, ICT en multimedia van levensbelang.

D66 is van mening dat een goed wegennetwerk vanuit en door Friesland van groot belang is voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Om deze reden is het belangrijk dat de verdubbeling van de N381 wordt gerealiseerd, waardoor Friesland een goede verbinding heeft met Duitsland.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018